Podatek od nieruchomości i abonament RTV. Czy najemca jest zobowiązany do ich opłaty?

Umowa najmu powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Większość umów nie zawiera żadnych zapisów dotyczących podatku od nieruchomości i opłaty RTV. Czy w związku z tym właściciel nieruchomości może żądać od lokatorów pokrycia tych kosztów? Co jeśli w umowie znajdują się zapisy zobowiązujące najemcę do zapłaty omawianych opłat?

 

Podatek od nieruchomości i abonament RTV. Czy najemca jest zobowiązany do ich opłaty?

 

Umowa najmu powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Większość umów nie zawiera żadnych zapisów dotyczących podatku od nieruchomości i opłaty RTV. Czy w związku z tym właściciel nieruchomości może żądać od lokatorów pokrycia tych kosztów? Co jeśli w umowie znajdują się zapisy zobowiązujące najemcę do zapłaty omawianych opłat?

 

Zgodnie z prawiem płatnikiem podatku od nieruchomości są wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Najemca lokalu jest posiadaczem zależnym wynajmowanego lokalu, a zatem właściciel nieruchomości nie ma podstaw prawych do żądania pokrycia opłaty za podatek od nieruchomości. Nawet jeśli taki zapis znalazł się w umowie najmu, jest on niezgodny z prawem i nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Pozostałe zapisy umowy obowiązują najemcę.

 

Inaczej prawo reguluje płatność opłaty abonamentowej RTV. Obowiązek podatkowy nałożony jest na właściciela urządzenia RTV. Jeżeli właściciel mieszkania wyposażył je w odbiornik TV, to musi on pokryć koszty abonamentu. Natomiast w sytuacji, kiedy telewizor jest własnością najemcy, to właśnie jego  należy obciążyć opłatą RTV.