Zakup nieruchomości przez obywatela spoza Unii Europejskiej

Zakup nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców jest ściśle określony. Jest to niezbędne z wielu względów, ale przede wszystkim ustawodawca regulując tą kwestię, miał na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym ochronę gruntów rolnych. Jakie wymaganie musi spełnić obcokrajowiec, żeby zakupić nieruchomość oraz czy zawsze konieczne jest pozwolenie, dowiesz się w tego artykułu.

Zakup nieruchomości przez obywatela spoza Unii Europejskiej

Właściwy organ

Procedura zakupu nieruchomości w Polsce przez obywatela spoza Unii Europejskiej jest uregulowana przez ustawę „O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”. Na mocy tej ustawy zezwolenie, w drodze decyzji administracyjnej wydaje minister spraw wewnętrznych, pod warunkiem, że sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej. Jeżeli obcokrajowiec zamierza kupić nieruchomość rolną, nie może wnieść sprzeciwu również minister rolnictwa.

Wniosek

Cudzoziemiec powinien złożyć odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia. Co powinien zawierać?

- oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego

- oznaczenie nieruchomości, którą chce nabyć

- oznaczenie zbywcy nieruchomości

- określenie formy prawnej i celu nabycia nieruchomości;

Ponadto, należy załączyć dokumenty potwierdzające wyżej opisane okoliczności, dokumenty dotyczące nieruchomości i możliwości jej nabycia oraz udowodnić więzi z Polską.  

Wykazanie więzi z Polską

Co należy rozumieć pod pojęciem „więzi z Polską”? Ustawa określa konkretne okoliczności, które potwierdzają związek obcokrajowca z Polską. Należą do nich:

- polska narodowość lub polskie pochodzenie

- związek małżeński z obywatelem RP

- zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub status rezydenta UE

- członkostwo w organie zarządzającym osoby prawnej lub spółki handlowej mającej siedzibę na terenie Polski

- wykonywanie działalności gospodarczej lub rolniczej na terenie RP;

Właściwy organ wyda zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca, jeśli nabycie to nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społecznego oraz cudzoziemiec wykaże swoje więzi z Polską, jak opisano wyżej.

Jaką nieruchomość może nabyć obcokrajowiec?

Obcokrajowiec może zakupić nieruchomość, celem zaspokojenia swoich potrzeb życiowych, jeśli nie przekracza ona 0.5 ha. Może on ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia. Wydana promesa jest ważna przez rok i w tym okresie nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla sprawy.

Zezwolenia nie wymaga nabycie:

- lokalu mieszkalnego

- garażu dla własnych potrzeb

- nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielonego mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

- nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela RP i mieszkającego w Polsce co najmniej 2 lata, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżeńską

- nabycie przez cudzoziemca w drodze dziedziczenia ustawowego, gdy zbywca nieruchomości jest jej właścicielem co najmniej 5 lat;

Zwolnienia te nie mogą być stosowane w przypadku nieruchomości położonych w strefach nadgranicznych i gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.